Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sanita-shop.cz, který provozuje společnost SANITY SWISS s.r.o. se sídlem Jateční 78, 760 01 Zlín-Prštné, IČ: 29290571. Veškeré kontaktní informace na nás naleznete v sekci „Kontakty“.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Prodávající (dodavatel) Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Spotřebitel (kupující) Spotřebitel (kupující) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Uzavření kupní smlouvy Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem expedování zásilky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Obchodní podmínky Smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ DÁLKOVÉ KOMUNIKACE

U nás nic neriskujete. I když vyberete nevhodný výrobek, máte možnost jeho vrácení do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. K odstoupení je třeba, aby Váš projev vůle, kterým odstupujete od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy má prodávající nárok si účtovat oprávněné náklady spojené s vyřízením objednávky (zejména poštovné, náklady na vyřízení objednávky, náklady na materiál) a také v případě většího opotřebení i částku odpovídající tomuto opotřebení. Právo odstoupit od smlouvy nelze, v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, uplatnit v těchto případech uzavřených smluv: • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, • na dodávku novin, periodik a časopisů, • spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, můžeme uplatnit náhradu škody. Toto právo neslouží jako řešení dodání vadného zboží. DODACÍ PODMÍNKY Objednané zboží je expedováno zpravidla do 24 hodin ode dne objednávky na poštovní dobírku, kterou kupující zaplatí při převzetí zboží, nebo po připsání úhrady za zboží na účet společnosti COx 8 GROUP s.r.o. v případě platby převodem.

Jako prodávající neneseme zodpovědnost za případné nedostatky ve službách přepravce.

Společně se zbožím kupující obdrží fakturu. Tento doklad je kupující povinen uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení zboží a doručení zboží.

Provozovatel může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě zrušení objednávky Vás provozovatel kontaktuje a navrhne řešení. Obvykle doporučí náhradní zboží nebo finanční vyrovnání - vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet.

DOPRAVA

V ceně zboží je vždy zahrnuto balné a dopravné, pokud není výslovně u produktu uvedeno jinak. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty nebo přepravní službou PPL nebo TOPTRANS.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dobírka - peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště. V případě platby dobírkou je cena navýšena o 30 Kč a výše dobírky je uvedena na faktuře. Bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme zálohový list. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet uvedený na zálohovém listu.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

ZÁRUKA A REKLAMACE

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě. U některých produktů je záruka i delší, doba trvání záruky je u těchto produktů výslovně uvedena. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Zboží se kupující zavazuje reklamovat přímo u autorizovaných servisních partnerů provozovatele internetového obchodu, což přispívá k urychlení průběhu reklamace. Zboží lze i reklamovat přímo v provozovně provozovatele internetového obchodu: SANITY SWISS s.r.o. se sídlem Jateční 78, 760 01 Zlín-Prštné.

Kupující má právo na náhradu nutně vynaložených nákladu spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na dopravu). Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme.

Nároky spotřebitele při uplatnění záruky:

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, a to dokladem o koupi. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

CENY A PLATNOST NABÍDKY

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou koncové. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny. Obrázky u některých produktů mohou být pouze ilustrativní.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit buď emailem, nebo telefonicky.

• V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením zásilky.

• V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením a expedováním.

• V případě, že zákazník chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50% z prodejní ceny produktu.

• V případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude účtován žádný poplatek.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.

Veškerá emailová a telefonická komunikace mezi dodavatelem a kupujícím je považována za důvěrnou, je proto zakázáno zveřejnění celku či jakékoliv části této komunikace bez souhlasu obou smluvních stran.

COPYRIGHT

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti SANITY SWISS s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

ODPOVĚDNOST

Společnost COx 8 GROUP s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost SANITY SWISS s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost SANITY SWISS s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost SANITY SWISS s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti SANITY SWISS s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti SANITY SWISS s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.11. 2015.
NEOPERL AG
DONAUCHEM s.r.o.
TEiKO spol. s r.o.
Santech plus s.r.o.
TECE Česká republika, s.r.o.
PIPELIFE Czech s.r.o.
Donauchen, s.r.o.
Rettig Group Česká, s. r. o.
Forestia AS
SANHA Kaimer GmbH & Co. KG
"Sanplast" Spółka akcyjna
Alca plast, s.r.o.
NOVASERVIS spol. s r.o.
STENO CZ s.r.o.
JIKA
Stelrad BV
LAUFEN CZ s.r.o.
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Lansanit s.r.o.
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
SANELA spol. s r.o.
Ideal Standard s.r.o.
Kludi-Armaturen Sp. z o.o.
MKW Prešov, spol.s r.o.
Roca